ஆர்டி ஹீரோஸ் I (முதல்-ஸ்ட்ராண்ட் சி.டி.என்.ஏ தொகுப்புக்கான மாஸ்டர் பிரீமிக்ஸ்)